Polityka prywatności

 1. Postanowienia Ogólne

Niniejsze postanowienia stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez PODKETO.PL Sp. z o.o.. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Reja 13, 35-211 Rzeszów, NIP: 5170427332, KRS: 0000984880 (dalej: „PODKETO.PL”). Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego PODKETO.PL. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

PODKETO.PL wykorzystuje dane osobowe do celów wskazanych w Polityce Prywatności, a także w innych celach, jednakże za każdym razem są one jasno określone w Klauzulach Informacyjnych okazywanych Klientom.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane dotyczą. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • w ściśle określonych celach wskazanych w Polityce Prywatności oraz innych celach, jednakże za każdym razem są one jasno określone w Klauzulach Informacyjnych;
 • adekwatnie do realizowanych celów i obowiązków;
 • zgodnie z obowiązującymi okresami retencji – nie dłużej niż jest to niezbędne do zapewnienia realizacji poszczególnych procesów, praw i zobowiązań oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa;
 • zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności chroni przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, ich utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, bądź zniekształceniem – poprzez zastosowanie niezbędnych środków technicznych, organizacyjnych i proceduralnych.
 1. Definicje
 • Administrator - PODKETO.PL Sp. z o.o.. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Reja 13, 35-211 Rzeszów
 • Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
 • Klauzula informacyjna - wszelkie informacje podawane w przypadku zbierania danych przez Administratora wynikające z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Klient - i) osoba fizyczna, w tym konsument (tj. dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową), która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w regulaminie ze Sklepu Internetowego.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Profilowanie - jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych. Poprzez profilowanie możliwe jest przypisanie indywidualnej, konkretnej oferty, spersonalizowanej dla poszczególnego Klienta.
 • Przetwarzanie - są to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Pseudonimizacja - jest to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać danej, konkretnej osobie, której dane dotyczą.
 • Sklep Internetowy - serwis internetowy Administratora, dostępny pod adresem podketo.pl, umożliwiający prowadzenie handlu elektronicznego, w zakresie sprzedaży produktów marki PODKETO.PL.
 • Zgoda - konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.
 1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w Sklepie Internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z niego przez użytkownika.

 1. Podstawy prawne

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w sytuacji, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (w ściśle określonym celu) – zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO;
 • osoba, której dane dotyczą zawarła z PODKETO.pl umowę (w szczególności umowę kupna-sprzedaży lub umowę handlową), bądź dąży do jej zawarcia lub rozwiązania oraz realizacji jej postanowień lub innych czynności związanych z umową – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO;
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO;
 • jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PODKETO.PL lub osób trzecich z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, których dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO.
 • Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu

Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w przypadku spełnienia przesłanek wyżej wymienionych podstaw prawnych. Konkretne przykłady wraz z podanymi podstawami prawnymi przetwarzania Danych Osobowych są wskazane poniżej w Polityce Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, jednakże nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Aby skontaktować się z Administratorem danych osobowych w celu realizacji swych praw związanych z ochroną danych osobowych, a także uzyskania innych informacji w związku z przetwarzaniem danych przez PODKETO.PL prosimy o skierowanie swych zgłoszeń:

 • pisemnie na adres: PODKETO.PL, ul. Reja 13, 35-211 Rzeszów,
  z dopiskiem („do Administratora Danych Osobowych”);
 • elektronicznie na adres: sklep@podketo.pl
 1. Wyświetlanie strony internetowej PODKETO.PL
 • Informujemy, iż wraz z wyświetlaniem strony internetowej PODKETO.PL pod adresem podketo.pl w dostępnych przeglądarkach internetowych następuje wymiana informacji pomiędzy Państwa urządzeniem mobilnym, komputerem lub innym urządzeniem, a serwerami PODKETO.PL. Wszelkie pozyskiwane informacje w związku z wyświetlaniem strony są wykorzystywane do sprawnego działania zachodzących procesów informatycznych na stronie PODKETO.PL lub innych procesów zachodzących w Państwa przeglądarce. W czasie wyświetlania strony www.podketo.pl Państwa przeglądarka może przesyłać następujące informacje: Państwa adres IP, godzinę wejścia i wyjścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę lub aplikację z której nastąpiło wejście. Niniejsze dane przekazywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności oraz komfortowego i niezakłóconego korzystania ze Strony Internetowej. Powyższe dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – zgodnie z ww. celami.
 • Powyższe dane przechowywane są jedynie w czasie Państwa pobytu w Sklepie Internetowym PODKETO.PL, następnie w momencie zamknięcia ww. strony internetowej są automatycznie usuwane, o ile nie dokonaliście Państwo zakupu danego produktu/produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. W przypadku dokonania zakupu produktu/produktów, Państwa ww. dane mogą być przechowywane są przez rok, przez okres realizacji umowy, przez czas wynikający z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń ze strony PODKETO.PL (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 1. Cele przetwarzania danych

Państwa Dane Osobowe są Przetwarzane za każdym razem w ściśle określonym celu, zgodnie z konkretną podstawą prawną. Poniżej przedstawiamy Państwu opis wybranych procesów związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzania danych

Zawarcie, realizacja i obsługa umów (np. umowy kupno-sprzedaży) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem danej umów.

Artykuł 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto w sklepie internetowym)

Artykuł 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
W przypadku usunięcia konta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO

Imię, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie i/lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Inne – wszelkie inne dane mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z innymi czynnościami prawnymi oraz innymi, konkretnie wskazanymi, uzasadnionymi celami, jednakże każdorazowo są one przedkładane osobie, której dane dotyczą za pośrednictwem klauzul informacyjnych.

 

 1. Retencja danych

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu i podstawy prawnej przez następujący okres czasu:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy – przechowujemy Państwa dane przez czas obowiązywania umowy (np. umowy kupno-sprzedaży, umowy handlowej oraz innych);
 • w celu marketingu bezpośredniego – przechowujemy Państwa dane do momentu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu;
 • w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane do momentu wycofania Zgody marketingowej;
 • w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – przechowujemy Państwa dane do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem (wynikającym z przepisów prawa);
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, bądź innego zgłoszenia – przechowujemy Państwa dane do momentu rozpatrzenia reklamacji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń (wynikających ze sprawy);
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas określony przepisami prawa;
 • w innych celach – możemy przechowywać Państwa dane w innych celach, wraz ze ściśle określonym czasem retencji (do danego celu przetwarzania), jednakże każdorazowo przekazujemy Państwu informacje o wszelkich przysługujących prawach i obowiązkach poprzez okazanie Klauzul Informacyjnych w danej, konkretnej sprawie.

Przetwarzamy Państwa dane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu lub powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator regularnie weryfikuje wszelkie bazy danych, nośniki danych i usuwa zbędne dane lub są one automatycznie usuwane.

 1. Monitoring (siedziba PODKETO.PL)
 • Informujemy, iż przebywając na obszarze sklepu stacjonarnego PODKETO.PL (będącego jednocześnie siedzibą Administratora) przetwarzamy Państwa dane w zakresie wizerunku, utrwalanego za pośrednictwem monitoringu wizyjnego. Dane w ww. zakresie pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w momencie, gdy znajdujecie się Państwo na obszarze sklepu stacjonarnego PODKETO.PL. Utrwalone dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji poufnych i służbowych znajdujących się w ww. obszarach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 90 dni lub do momentu zakończenia postępowania w sytuacjach, gdy stanowią one dowód w sprawie sądowej, egzekucyjnej, mediacyjnej i innych (zgodnie z przepisami prawa). Odbiorcami danych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz inne upoważnione podmioty (organy publiczne i podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie odrębnych umów).

 

 1. Formularz kontaktowy
 • Administrator zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające kontaktowanie się z nim za pomocą formularza elektronicznego. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego (w tym m.in.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane przez Administratora w celu identyfikacji, przesłania i obsługi zapytania przesłanego przez użytkownika za pośrednictwem udostępnionego formularza - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane przez Administratora do przyjęcia i obsługi zapytania użytkownika. Niepodanie tych danych uniemożliwia obsługę zapytania. Podanie pozostałych rodzajów danych jest dobrowolne. użytkownik może je jednak podać w celu ułatwienia kontaktu z Administratorem lub obsługi jego zapytania.
 1. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prowadzenia działań marketingowych. Mogą one polegać na wysyłaniu wiadomości e-mail o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe (usługa newsletter). Usługa newslettera jest świadczona przez Administratora na rzecz osób, które podały w tym celu swój adres e-mail.

Dane osobowe osób (w tym adres e-mail) są przetwarzane przez Administratora:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez użytkownika poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa na otrzymywanie newsletterów;
 • w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającą na prowadzeniu analiz statystycznych skuteczności naszych działań marketingowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ulepszaniu naszej komunikacji marketingowej;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Podanie powyższych danych jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi marketingowej i newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwia nam wysyłanie użytkownikom komunikatów marketingowych lub świadczenie usługi newslettera.

 1. Partnerzy biznesowi

Niniejsze zapisy dotyczą również osób, które są związane z PODKETO.PL umową o współpracę, kontaktują się z firmą w celu zawarcia stosunków partnerskich lub są w trakcie negocjowania umowy pomiędzy stronami. Zakres przetwarzanych danych zależy od konkretnego, indywidualnego przypadku i charakteru danej umowy. Przykładowe dane zbierane do tego typu umów to: imię, nazwisko, stanowisko adres zamieszkania, adres e-mail, adres korespondencyjny, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego, wzór podpisu, numer KRS, NIP, REGON, dane dotyczące płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b oraz f RODO. W PODKETO.PL dostęp do tego typu umów posiadają działy zajmujące się ich procedowaniem i negocjowaniem, a także dział prawny i księgowy oraz inne posiadające uzasadniony interes, w tym inne podmioty współpracujące z PODKETO.PL (usługodawcy i podwykonawcy), jednakże wykonują one swe czynności jedynie w zakresie wskazanym w umowach powierzenia i udostępnienia danych.

 1. Media społecznościowe

Aby zapewnić Państwu bieżący dostęp do informacji odnośnie nowych produktów, promocji, czy konkursów PODKETO.PL przekazuje wszelkie informacje za pośrednictwem serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych są przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem jego profilu na poszczególnym serwisie, w szczególności w celu promowania wydarzeń organizowanych przez Administratora (w tym konkursów), usług, akcji marketingowych oraz sprzedawanych przez Administratora produktów.

Informujemy, iż Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych dotyczących powyższych serwisów społecznościowych, zawierająca szczegółowe informacje odnośnie ochrony Państwa Danych Osobowych znajduje się na portalu Facebook w zakładce „Notatki”.

Informacje na temat przetwarzania danych w mediach społecznościowych są dostępne pod adresem:

 1. Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich odbiorców lub kategorii odbiorców wskazanych w Polityce Prywatności – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

Dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub dokonane kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
 • podmioty przeprowadzające audyty (finansowe, prawne, inne) w siedzibie Administratora;
 • podmioty udzielające porad prawnych, uczestniczące w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, egzekucyjnych i innych w imieniu i na rzecz Administratora, a także kancelariom notarialnym, bądź doradcom podatkowym;
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne (systemy IT, płatnicze i inne);
 • organom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności: Urzędom (np. Urząd Skarbowy w przypadku kontroli skarbowej), Policji, Sądom i innym, gdy ustawa tak stanowi;
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane przez PODKETO.PL mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdemu Klientowi przysługują w każdym następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – posiadają Państwo prawo dostępu do informacji, które dane przetwarzamy (zgodnie z art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania danych – posiadają Państwo prawo do aktualizacji danych przekazanych do PODKETO.PL (zgodnie z art. 16 RODO);
 • prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – posiadają Państwo prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone (zgodnie z art. 17 RODO);
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – posiadają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy administrator nie potrzebuje już danych do celów, w jakich były przetwarzane, dane są nieprawidłowe, jak również są przetwarzane niezgodnie z prawem (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych – posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz do otrzymania Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (zgodnie z art. 20 RODO);
 • prawo do wycofania zgody – posiadają Państwo prawo do wycofania każdej dobrowolnie wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej wycofaniem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta (zgodnie z art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 5 Polityki Prywatności.

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych za każdym razem jest dobrowolne. W zakresie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego podanie danych jest konieczne w celu zawarcia Umowy (np. Umowa kupno-sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług). W przypadku złożenia zamówienia poprzez stronę internetową www.podketo.pl mogą państwo podać swoje dane, nie wyrażając jednocześnie Zgody na ich przetwarzanie w celu: otrzymywania newslettera, wyrażenia opinii o dokonanym zakupie, otrzymywania wiadomości e-mail o aktualnych promocjach (marketing), otrzymanie wiadomości SMS o statusie zamówienia. W przypadku udzielenia Zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu podanego w pkt. 5 Polityki Prywatności, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

 1. Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i użytkowników, których dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej Zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

 1. Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego Sklep Internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Sklepie Internetowym i dokonywanych przez niego czynności. Szczegółowy opis cookies wykorzystywanych w serwisie dostępny jest w narzędziu służącym do zarządzania cookies (link dostępny w dolnej stopce serwisu pod nazwą 'Zarządzaj cookie'). Poniżej znajduje się ogólny opis kategorii tych narzędzi stosowanych przez nas w Sklepie Internetowym.

 • Niezbędne pliki cookies - Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
 • Analityczne Pliki Cookies - Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność Sklepu Internetowego. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Państwa tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
 • Funkcjonalne pliki cookies - Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują Sklep Internetowy do wyborów użytkownika, takich jak preferencje językowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy w stanie analizować Państwa wyborów i odpowiednio je dostosowywać.
 • Marketingowe Pliki Cookie – Reklamowe - Marketingowe i reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Państwa zainteresowań, nie tylko w Sklepie Internetowym, ale również poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Państwa profil zainteresowań. Marketingowe i reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Państwa danych osobowych, ale identyfikują Państwa przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Państwa preferencji.

do prowadzenia serwisów w PODKETO.PL wykorzystywane są również tzw. Cookies Zewnętrzne (third party cookies), służące m.in. do zbierania danych statystycznych oraz danych służących do weryfikacji sposobu korzystania z serwisów przez ich użytkowników, a ponadto do personalizacji przekazów marketingowych (np. poprzez dostarczanie dopasowanej reklamy na podstawie aktywności lub retargetowania użytkownika, czyli dostarczania Klientowi określonej reklamy na innych stronach w Internecie).

Do powyższych celów wykorzystywany jest Google Analytics. Jest to ogólnodostępne narzędzie służące do analizy korzystania ze stron internetowych oraz sporządzania raportów o aktywności użytkowników. Google Analytics generuje informacje odnośnie adresu URL, typu wykorzystywanej przeglądarki przez użytkownika, jego adresu IP oraz używanego systemu operacyjnego. Narzędzie określa dane dotyczące ilości wizyt na serwerach, ich długości oraz zbiera dane które z poszczególnych części odwiedzanego serwisu są najczęściej wykorzystywane przez użytkowników (analizując ich funkcjonalność). Na podstawie analizy na pozyskanych w ten sposób danych możliwe jest określenie wydajności i użyteczności serwisów PODKETO.PL oraz ich poszczególnych części, a następnie ukierunkowanie rozwoju nowych usług oraz funkcjonalności.

Szczegółowe informacje odnośnie Google Analytics znajdą Państwo pod poniższym adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.

Należy mieć na uwadze, iż w standardowych ustawieniach Państwa wyszukiwarek internetowych dopuszczane jest zapisywanie plików na Państwa urządzeniach końcowych, co tym samym umożliwia przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych.

Użytkownicy zawsze mają możliwość samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do ich urządzeń końcowych. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji ww. usługi. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przeglądarek internetowych (zawierające informacje jak dokonać modyfikacji ich ustawień na Państwa urządzeniach końcowych):

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej PODKETO.PL. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uzyskania Państwa zgody. W Sklepie Internetowym odbierana jest od użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.

Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w ramach Sklepu Internetowego (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookies powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Państwa urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące ze Sklepu Internetowego.

Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Sklepie Internetowym możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zarządzaj cookies”, który jest dostępny na każdej podstronie Sklepu Internetowego .

Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj cookies” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Potwierdzenie moich wyborów”.

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz aktualnych i przejrzystych procedur i polityk w PODKETO.PL Sp. Z o.o. niniejszy dokument będzie regularnie analizowany i zmieniany w związku ze zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wszelkimi działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia należytej ochrony Państwa Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.